Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mishabrand.com, stanowiącego część spółki ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Bysewska 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000178415, NIP: 5840303202, REGON: 192975787.

ETOS S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych

Jeśli chcesz się z nami kontaktować, zrób to w następujący sposób:

1)    drogą korespondencyjną na adres naszej siedziby: ETOS S.A., ul. Bysewska, 80-298 Gdańsk;

2)    drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@diversesystem.com;

3)    telefonicznie: 585000829

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.mishabrand.com, którego dalej będziemy nazywać „Sklepem””, a zatem dotyczy Ciebie, dlatego tak ważne jest, abyś się z nią zapoznał.

1.2. Polityka określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania  danych osobowych Użytkowników, pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Sklepie, korzystania ze Sklepu, w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta, a także w przypadku rozpoczęcia  subskrybowania newslettera.

2.     INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

2.1. W celu zapewnienia najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, zapraszamy do kontaktu drogą mailową pod adresem: iod@etos.pl.

3.     MIEJSCE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.     KRĄG OSÓB, KTÓRY MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Do Twoich danych osobowych dostęp ma wyłącznie firma ETOS S.A., hostingodawca, oraz podmioty realizujące dla nas usługi niezbędne do funkcjonowania sklepu Zobowiązujemy się nie przekazywać Twoich danych podmiotom, z którymi nie mamy podpisanych umów o powiedzenie przetwarzania danych osobowych.

4.2. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych a tym samym w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanego zakupu, to wówczas możemy powierzyć Twoje dane osobowe jednemu z współpracujących z nami podmiotów. Podczas takiego przetwarzania Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu marketingowym w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej lecz tylko w przypadku jeżeli wyrazisz zgody formalne na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych

4.3. Poza ww. przypadkami Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione towary, podmiotom zawierającym z Klientem umowę pożyczki konsumenckiej przeznaczoną na zakup towarów, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.Podmioty uczestniczące w procesie realizacji płatności za zamówienie, mogą przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

4.4. Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż ETOS S.A., dążymy do tego, aby podmioty te zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 

5.     CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1.Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do rejestracji w sklepie, zawarciem i wykonaniem umowy, realizacji płatności,  w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, a także w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym Diverse Club oraz w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.

5.2.W celu wykonania umowy będziemy przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres dostawy, historię zamówień, nr karty lojalnościowej, płeć, datę urodzenia. Dodatkowe cele, w których będziemy przetwarzać twoje dane osobowe:

·         umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;

·         zakładanie i zarządzanie Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywanie problemów technicznych;

·         obsługę reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

·         obsługę zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

·         kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

·         przetwarzanie Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych; 

·         obsługę logistyczną Twojego zamówienia, w szczególności wskazanie Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie;

5.3. W celu wysyłania Ci drogą elektroniczną informacji i materiałów handlowych w formie newslettera, za Twoją zgodą będziemy przetwarzać podany przez Ciebie adres e-mail i numer telefonu.

5.4. W celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, będziemy przetwarzać podany przez Ciebie numer telefonu.

5.5. Za Twoją zgodą będziemy również:

·        monitorować Twoją aktywność oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującą np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością;

·         dopasowywać reklamy zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywać kategorie ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności;

·         kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

·        monitorować Twoją aktywność  oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

·         zapraszać się programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej przetwarzamy Twoje dane w celu:

·         prowadzenia analiz statystycznych;

·         przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Twoje dane będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu w celu realizacji usług związanych z realizacją umowy oraz marketingu bezpośredniego. Skutkiem takiego przetwarzania może być wysyłanie kontekstowej reklamy oraz udostępnianie informacji na temat historii zakupów a także zbieranie informacji niezbędnych do realizacji płatności

5.6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie ze Sklepu, Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez nas.

1) W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

2) W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

3) W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

4) W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

5) W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Tobie dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

5.7. W przypadku, gdybyśmy planowali dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię o tym innym celu oraz udzielimy Ci wszelkich innych stosownych informacji.

6.     PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez ETOS S.A. stanowi:

1)    konieczność realizacji umowy (umów), zawartej z Tobą, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3)   prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej, którym może być zapobieganie oszustwom lub inne działania mające na celu zabezpieczenie interesów sklepu w tym obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4)    Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ETOS S.A. zbiera dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie na ww. podstawach i zostały uzyskane od Ciebie.

7.    TWOJE PRAWA

7.1. Szanujemy przysługujące Ci prawo do ochrony danych osobowych, dlatego zapewniamy Ci możliwość zarządzania nimi. W tym celu możesz kontaktować się z nami na adres e-mail: sklep@mishabrand.com lub skorzystać ze swojego konta na mishaglam.com.

7.2. Przysługują Ci następujące prawa:

1)    Prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe,
a jeżeli ma to miejsce - do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:

a)    o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,

b)   od kiedy Twoje dane są przetwarzane,

c)    źródle, z którego pochodzą Twoje dane,

d)    odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane;

2)    do sprostowania Twoich danych osobowych, gdy okażą się one nieprawidłowe;

3)    do uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne;

4)    do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:

a)    administrator zrealizował już cel, w którym zostały zebrane dane osobowe i nie są już one niezbędne do tych celów,

b)   cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu,

c)    wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas,

d)    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e)    jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

5)    do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli:

a)    uważasz, że w sposób nieprawidłowy je przetwarzamy -  na okres sprawdzenia, czy masz rację,

b)   zostanie stwierdzone, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, jednak Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i żądasz tylko ograniczenia ich przetwarzania,

c)    nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)    wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania; wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, do czasu stwierdzenia, czy nie istnieją po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich podstaw;

6)    do przeniesienia Twoich danych osobowych; wówczas otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które dostarczyłeś nam, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, jak również konieczne do podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy na Twoje żądanie;

7)    do sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym profilowania;

8)    w razie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

9)    do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO.

8.     COFNIĘCIE ZGODY

8.1. Umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że nie chcesz już korzystać z konta w Sklepie Misha - wystarczy, że je samodzielnie usuniesz w zakładce Konto/Twój profil na stronie Sklepu lub poinformujesz nas o tym drogą korespondencyjną na adres: ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Bysewska 23.  lub drogą elektroniczną na e-mail: sklep@mishabrand.com.

8.2. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, możesz cofnąć swoją zgodę w wyżej opisany sposób.

8.3. Zrezygnować z subskrypcji newslettera możesz poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści newslettera.

9.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

9.1 Chronimy Twoje dane osobowe podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

9.2. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

1)      poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

2)      uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3)      adekwatne, odpowiednie i nienadmierne;

4)      dokładne i aktualne;

5)      nie przechowywane dłużej niż to konieczne;

6)      przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

7)      bezpiecznie przechowywane;

8)    nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

       9.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od ETOS S.A,, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.

       9.4. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, okres subskrypcji newslettera lub okres utrzymywania konta w Sklepie, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym na podstawie przepisów zobowiązani jesteśmy przechowywać dokumentację księgową.

10.  ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

10.1 W przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy Cię o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie nas o tym fakcie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres sklep@mishabrand.com.

10.2. Posiadania przez nas Twoich aktualnych danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia Ci jak najlepszej jakości usług i poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

11.  COOKIES

11.1 Chcemy Cię poinformować, że korzystamy z plików „cookies” (ciasteczka).

11.2 Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu, tabletu). Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają nam określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep i co Cię najbardziej zainteresowało w Sklepie.

11.3 Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu:

·         dostosowania zawartości stron Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb, 

·         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie, (sprawdzamy ile mamy użytkowników, jak długo użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jakie szczególnie treści ich interesują) 

·         utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, 

·         dostarczania Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań, poprzez tzw. profilowanie czyli weryfikację ich zainteresowań i preferencji wynikających z analizy stron internetowych z których korzystasz, 

W ramach naszych Sklepów możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”: 

·         tzw. niezbędne pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie Ci z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach korzystania ze strony, 

·         pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie, 

·         pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, 

·         tzw. funkcjonalne pliki „cookies”, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., 

·         tzw. reklamowe pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań. 

11.4 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w Twoim urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet). 

11.5 Masz możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

11.6 Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach naszych stron, jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych na stronie, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania. 

11.7 Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

11.8Wykorzystujemy w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu.

11.9 Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiego korzystasz, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

11.10 Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie.

11.11 Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Sklepie.

12.  ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1. W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zmieniona Polityka Prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana pod adresem: https://mishabrand.com/pl/polityka-zakupow/polityka-prywatnosci

 

 

Newsletter

Zapisz się, a otrzymasz 10% rabatu
na pierwsze zakupy.
Co tydzień wyślemy Ci informacje o nowościach i atrakcyjnych rabatach.

Bądź na bieżąco